Dokumenty

  • Statut nadace
  • Obecné podmínky účasti zájemců o přidělení grantů v roce 2016

Způsob přihlášení

Do výběrového řízení se mohou přihlásit nepodnikající fyzické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace a další neziskové organizace, které v daném termínu podají řádně vyplněnou žádost o grant (tiskopis žádosti je na webu města) na adresu koordinátora projektů.
Nadační příspěvek nelze poskytnout podnikající fyzické osobě, právnické osobě založené za účelem podnikání, politické straně a politickému hnutí, společenství vlastníků bytových jednotek, církvím a náboženským společnostem, církevním osobám vyjma těch, které poskytují pouze vzdělávací a kulturní služby, a jednotce územní samosprávy.

Přihláška obsahuje

Název, adresu a právní formu žadatele, číslo účtu, popis projektu, celkové náklady na projekt včetně vyčíslení vlastního podílu, souhlas se zveřejněním informací o projektu, statut nebo stanovy, jméno a podpis oprávněného zástupce a garanta projektu.

Výše podpory

U příspěvkových organizací může činit maximálně 40% celkových nákladů na realizaci projektu, v ostatních případech maximálně 60%, pokud se správní rady Nadace neusnese jinak.

Termíny:

  • Podání žádosti o grant - průběžně – nejpozději do 5. 11. 2018
  • Vyhodnocení žádostí správní radou Nadace průběžně, nejpozději do 30.11.2018
  • V případě získání grantu odevzdání závěrečné zprávy maximálně 2 měsíce po ukončení akce včetně vyúčtování.

Kriteria hodnocení:

  1. Přínos realizace projektu pro Letovice a region
  2. Aktuálnost a potřebnost projektu
  3. Záruky realizace a referente o žadateli
  4. Předložení závěrečné zprávy a správné vyúčtování grantu u žadatele, který v minulosti obdržel finanční prostředky od Nadace.

Koordinátor projektů: JUDr. Jan Královec, předseda správní rady Nadace

Informace o vyhlášení grantů:

  • Internetové stránky nadace